Ekonomi

İç borçlanma, ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden yapılacak

Orta vadeli program, Türk lirasını finansal işlemlerin önüne koyan bir politikaya sahiptir.

Yurtiçi krediler ağırlıklı olarak Türk lirası cinsinden yapılacaktır.

Stratejik kriterler kapsamında izlenen politika kapsamında yurt içi krediler ağırlıklı olarak TL olarak planlanırken, yurt içi döviz ve altın kredileri piyasa koşullarına göre sınırlandırılacaktır.

2022-2024 orta vadeli programa (OVP) göre, program dönemi sonunda genel kamu kesimi dengesinin yüzde 2,5’e gerilemesi, programda tanımlanan kamu kesimi dengesinin ise normale dönmesi beklenmektedir. aynı dönemde yüzde 0,4 fazla.

DEVLET AÇIĞI PROGRAM SONUNDA YÜZDE 2,6 OLARAK

Önümüzdeki yıl sonunda %3,5 olacak olan genel devlet açığının program dönemi sonunda %2,6 olacağı tahmin edilmektedir.

2022 yılında gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) oranı olarak bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak %22,8’e yükselmesi beklenen toplam vergi yükünün, program döneminde program döneminde sabit kalacağı öngörülmektedir. yüzde 22,9 seviyesinde gerçekleşti. 2024’te.

Yurtiçi krediler ağırlıklı olarak Türk Lirası üzerinden yapılacak #1

BEKLENEN BÜTÇE AÇIĞI 2022 YILINDA YÜZDE 3,5, PROGRAM SONUNDA YÜZDE 2,9

Devlet bütçe açığının GSYİH’ye oranla %3,5 olması bekleniyor. 2022’de ve yüzde 2,9’da. program dönemi sonunda faiz dışı dengenin %0,5 olması beklenmektedir. 2022’de ve program dönemi sonunda yüzde 0,3 fazlaya dönecek.

2022 yılında devlet bütçe harcamalarının yüzde 22,2, faiz dışı giderlerin yüzde 19,2, devlet bütçe gelirlerinin yüzde 18,7 ve vergi gelirlerinin yüzde 16 olacağı tahmin ediliyor. GSYİH ile ilgili olarak.

AB tanımlı genel devlet borcu seviyesi, %35,8’dir. 2022’de GSYİH yüzde 34,7’ye düşürülecek. program döneminin sonunda.

İÇ KREDİLER TÜRK LİRASI İLE YAPILACAK

Programa göre, stratejik kriterler kapsamında izlenen politika kapsamında yurt içi krediler ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden kullanılacak. Yerli döviz ve zloti kredilerin piyasa koşullarına uygun olarak kademeli olarak azaltılması, kredilendirme politikasının temel stratejik hedeflerinden biri olacaktır.

Yurtiçi krediler ağırlıklı olarak Türk Lirası olacak #2

KAMU HİZMETLERİNDE “MAKSİMUM TASARRUF” İLKESİ

Kamu harcama politikasına, belirlenmiş politika öncelikleri doğrultusunda ve kamu idaresi tavanlarına bağlı kalınarak çok yıllı bir bütçe yaklaşımının rehberlik etmesi zorunlu olacaktır.

Harcamaların gözden geçirilmesine devam edilecek, ilgili programların etkinliği artırılacak ve harcamalar kontrol altında tutulacaktır. Kamu hizmetleri, bütçe imkânları dahilinde, tahsis edilen kaynaklara harcama yapılmadan, azami tasarruf gözetilerek yürütülecektir.

Özel hesap başvurularının hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olarak sınırlandırılması, bu kriterlere uymayan başvuruların ardışık olarak kaldırılması, işletme sermayesinin devlet bütçesine ve bütçesine ardışık olarak dahil edilmesi sağlanacaktır. , yasa uzatılacak.

VERGİ İSTİSNALARI YENİDEN OLACAK

Vergi teşvikleri, istisnalar ve muafiyetler etkinlik açısından gözden geçirilecektir.

Dijital ekonominin sağlıklı ve eksiksiz bir şekilde anlaşılması ve vergilendirilmesi yönündeki çabalar devam edecektir.

Kamu gelir tahsilatının etkinliği artırılacak, vergi denetimlerinde risk bazlı ve uzaktan kontrol sistemleri uygulanacaktır.

KAYIT EKONOMİSİYLE MÜCADELE OLACAK

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kapsamlı bir program hayata geçirilecek.

KİH, makroekonomik, sektörel ve sosyal politikaların yanı sıra bulundukları piyasa koşullarını da dikkate alarak kamu maliyesine mümkün olan en az yük bindirecek şekilde faaliyetlerini sürdürecektir.

Yurtiçi krediler ağırlıklı olarak Türk Lirası üzerinden yapılacak #3

YARDIMDAKİ TEKRARLARDAN KAÇINILACAK

Sosyal yardımların mükerrerliğini önlemek ve kamu kaynaklarının verimliliğini sağlamak için sosyal yardımlara ilişkin tüm veriler Sosyal Yardımlar Entegre Bilgi Sistemi’ne dahil edilecektir.

İLAÇ, TIBBİ CİHAZ VE TEDAVİ HARCAMA POLİTİKASI DEĞİŞECEK

Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün vermeden gereksiz kullanımı önlemek için ilaç, tıbbi cihaz ve tedavi harcamaları rasyonelleştirilecektir. Sağlayıcı davranışını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecek, risk analizi ve veri madenciliği açısından yazılım, donanım ve eğitim altyapısı güçlendirilecektir. Sağlık hizmetlerinin geri ödenmesinde Risk Paylaşım Modelinin desteklenmesine yönelik proje çalışmaları başlatılacaktır.

KAMU FİLO YÖNETİM SİSTEMİ GENİŞLETİLECEK

Başta araç bazlı harcama yönetimi modeli olmak üzere Kamu Filo Yönetim Sistemi uygulama modelleri kamu yönetimine yaygınlaştırılmaya devam edilecektir.

Mükellef hizmetinin iyileştirilmesi ve mükellef hizmetlerinin etkin, zamanında ve hızlı bir şekilde merkezden yönetilmesi amacıyla yeni nesil iletişim kanalları kullanılarak mükelleflere hizmet sunumunun sürekliliği sağlanacaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu